Usługi

Standardowa obsługa Klienta obejmuje:

- rejestry księgowe rozliczeń z kontrahentami w dowolnych walutach, prowadzenie spraw pracowniczych, zatrudnieniowych i ZUS,
- sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT i VAT (w tym VAT UE),
- sporządzanie sprawozdawczości dla Urzędów Statystycznych,
reprezentowanie Klientów w rozmowach z Urzędami Skarbowymi i ZUS.

Klienci podejmując działalność gospodarczą wybierają formułę tej działalności, która obliguje nas do prowadzenia rejestrów rachunkowych w postaci właściwej każdej formule.

Ryczałt

Najprostsza forma rozliczenia podatkowego dostępna dla niektórych usług i handlu świadczonych osobiście przez osoby fizyczne (ponoszone koszty nie wpływają na podstawę opodatkowania).

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Obsługa rachunkowa osób fizycznych, lub spółek osób fizycznych sprzedających swoją pracę poprzez samozatrudnienie. Dotyczy handlu i usług świadczonych na własny rachunek, działalności ludzi wolnych zawodów, drobnych wytwórców, artystów, lekarzy, spółek cywilnych.

Księgi Handlowe (pełna księgowość)

Prowadzone w układzie rodzajowym, bądź kalkulacyjnym znajdują zastosowanie w:
- obsłudze księgowej osób prawnych:
spółek z o.o., spółek akcyjnych, fundacji i stowarzyszeń
- obsługi księgowej spółek komandytowych oraz osób fizycznych i spółek cywilnych osiągających duże przychody wymuszające prowadzenie pełnej księgowości.

Współpraca z Klientem

Płynność finansowa Firmy - to płynność informacji, to systematyczne wprowadzanie dokumentów.

Zasadniczo-ich dostarczenie w wersji elektronicznej lub papierowej dokonywane jest do 7-go dnia roboczego następnego miesiąca (w stosunku do daty wystawienia albo otrzymania faktury(lub innego dokumentu finansowo-księgowego). Pozwala to przewidzieć wynik w czasie umożliwiającym Klientowi dokonanie poprawek i uzupełnień.

Oryginały dokumentów Klient oddaje naszemu pracownikowi,(lub dostarcza do naszego biura) najpóźniej przed zamknięciem miesiąca poprzedniego-przy podpisaniu deklaracji przed 20-tym dniem następnego miesiąca.

Na bieżąco zgłaszamy Klientowi niejasności

wykryte podczas analizy dokumentów- sugerujemy ewentualne korekty tak, by zabezpieczyć Klienta przed skutkami błędnego interpretowania przepisów. W przypadku dalszych wątpliwości przygotowujemy z Klientem zapytanie do Izby Skarbowej celem uzyskania wiążącej indywidualnej interpretacji- co skutecznie zabezpiecza Klienta przed skutkami odsetek od zaszłych błędów podatkowych wykrytych po latach.

Wysokość podatków i składek ZUS przekazujemy SMS-em, lub/i e-mailem.

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, ale nigdy nie mieliśmy potrzeby korzystania z dobrodziejstwa tej usługi.